Nhà sáng lập "Trường doanh nhân Nanado   |  Storm, Content Agency  |  Wings Store, Niềm Tin Mua Sắm"

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

Nơi nào có hiểu biết, nơi đó có tình thương

--------------------------------------------

Này người có đi đâu về đâu...
Vẫn luôn nhớ chia sẻ phục vụ Cộng đồng
Vẫn luôn nhớ xây dựng tình Huynh đệ
Vẫn luôn nhớ soi lỗi chính mình mỗi ngày qua